Przejdź do treści

Usuwanie odorów w oczyszczalniach ścieków

Problem odorów w powietrzu


Emisja odorów przez zakłady gospodarki komunalnej, hodowle zwierząt, instalacje przemysłowe - oczyszczalnie ścieków i instalacje przeróbki osadów ściekowych, kompostownie, składowiska odpadów, sortownie odpadów, fermy, przetwórnie odpadów zwierzęcych, zakłady przemysłu spożywczego itp. – stanowi poważny problem dla otoczenia. Liczne skargi mieszkańców na dyskomfort związany z emisją odorów z tego typu sąsiadujących obiektów wskazują, że w wielu wypadkach problem nie jest rozwiązany i konieczne jest podjęcie odpowiednich działań.


Grupami związków chemicznych często odpowiedzialnych za odorowe zanieczyszczenie powietrza są związki siarki (siarkowodór, merkaptany), azotu (aminy, indol), lotne kwasy tłuszczowe, amoniak, fenol i pochodne. Pomimo trudności z opracowaniem i wprowadzeniem odpowiednich uregulowań prawnych w zakresie określania stopnia uciążliwości zapachowej i metod przeciwdziałania temu zjawisku, projektuje się i wdraża różne - mniej lub bardziej skuteczne - metody ograniczania emisji odorów.

 

 

INSTALACJE DEZODORYZACJI I OCZYSZCZANIA POWIETRZA